Prof. Katharina Al-Shamery, Carl von Ossietzky University Oldenburg, Germany